ViralBlog
Ubezpieczenie OC radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych – co warto wiedzieć?

Prowadzenie działalności w obszarze zakresie obsługi prawnej często niesie za sobą poważne odpowiedzialności wynikające z błędów popełnionych przez prawników. Ubezpieczenie OC radców prawnych to obowiązek, którego spełnienie jest niezbędne dla każdego przedstawiciela tego zawodu. Celem tego artykułu jest przybliżenie tematyki ubezpieczeń dla radców prawnych oraz omówienie zagadnień, takich jak jego zakres, koszty i specyfika.

Dlaczego radcy prawni muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych każda osoba wykonująca zawód radcy prawnego ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem swojej działalności zawodowej. Obowiązek ten został wprowadzony nie tylko dla dobra klientów korzystających z usług prawniczych, ale również ze względu na potencjalne ryzyko finansowe, które może dotknąć samego prawnika w przypadku ponoszenia niekiedy bardzo wysokich kosztów odszkodowań.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pozwala zarówno chronić interesy klientów, którym może zaszczyt należy się naprawienie szkody spowodowanej przez błąd radcy prawnego, jak również zabezpieczyć finansowo radcę prawnego przed zgubnym skutkiem roszczeń klientów. Tym samym wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia ma swoje uzasadnienie zarówno ze względu na kwestie społeczne, jak i ekonomiczne.

Ubezpieczenie OC radcy prawnego obejmuje przede wszystkim szkody wyrządzone przez profesjonalistę w ramach jego działalności zawodowej

Zakres ochrony wynikającej z ubezpieczenia OC radców prawnych – co obejmuje?

Ubezpieczenie OC radcy prawnego obejmuje przede wszystkim szkody wyrządzone przez profesjonalistę w ramach jego działalności zawodowej. Obejmuje to błędy popełnione podczas udzielania porad prawnych, sporządzania opinii czy też występowania przed sądem jako pełnomocnik. W przypadku uznania odpowiedzialności radcy prawnego za powstałą szkodę, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w tym opłacenia należytej rekompensaty dla poszkodowanego klienta.

Warto jednak zwrócić uwagę na istnienie pewnych ograniczeń w zakresie ubezpieczenia, które mogą być różnie interpretowane przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe. Przykładem są sytuacje powstania szkody celowej lub wynikającej z rażącego niedbalstwa ze strony radcy prawnego. W takim przypadku niektóre polisy ubezpieczeniowe nie pokryją wynikających stąd kosztów.

Ubezpieczyciele i koszty polisy OC dla radców prawnych – na co zwrócić uwagę?

Korzystając z usług ubezpieczycieli, radcy prawni mają do wyboru szerokie spektrum ofert oraz możliwość negocjacji warunków i cen umowy. Ważne jest analizowanie poszczególnych propozycji w kontekście potrzeb działalności radcy prawnego, zwłaszcza w odniesieniu do klauzul obejmujących ryzyko sporne czy też ewentualnych wyłączeń z polisy.

Jednym z kluczowych aspektów, na które powinna zwrócić uwagę osoba zawierająca ubezpieczenie OC, są koszty rynkowe. Porównując różne propozycje, warto przede wszystkim ocenić: limit odpowiedzialności cywilnej, wysokość składki oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z poszerzeniem zakresu ubezpieczenia czy też wprowadzeniem innych modyfikacji.
Warto również sprawdzić opinię wybranej firmy ubezpieczeniowej na rynku oraz jej kompetencje w obszarze ubezpieczeń zawodowych.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego: przesłanki, kwoty i bieg terminów przedawnienia.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego zostaje stwierdzona, gdy spełnione są przesłanki takie jak: działanie (lub zaniechanie) prawnika, powstanie szkody, związek przyczynowy między niewłaściwym wykonaniem zawodu a poniesioną szkodą oraz winę radcy prawnego w postaci zaniedbania bądź celowej intencji.

Jeśli chodzi o kwoty odszkodowań, warto wiedzieć, że polisy OC oferują różne limity odpowiedzialności. Radca prawny powinien ustalić odpowiedni limit, który będzie ściśle dostosowany do okoliczności jego wykonywanej działalności.

Bieg terminów przedawnienia roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną radcy prawnego wynosi trzy lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W przypadku wystąpienia roszczenia po upływie tego terminu dochodzenie odszkodowania może nie być możliwe.

Przypadek zawodowy – postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczenia względem radcy prawnego.


W sytuacji zgłoszenia roszczenia przez klienta, radca prawny powinien bezzwłocznie skontaktować się z wybraną firmą ubezpieczeniową i zgłosić zaistniałe zdarzenie. Następnie czeka
go pełna współpraca z ubezpieczycielem w celu kontroli i analizy sprawy.

Krokiem kolejnym będzie przedstawienie sytuacji mediatorskiej pomiędzy radcą prawnym a poszkodowanym, jej możliwe rozwiązanie zawiera się przy pomocy odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jeśli tak się nie stanie, dochodzi do sprawy na drodze sądowej.

Podsumowując, obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego to konieczność wynikająca z ustawy, ważna zarówno dla samych prawników, jak i ich klientów. Dbając o odpowiednią ochronę i stabilność finansową swojej działalności, każdy radca prawny ma obowiązek wywiązać się ze swojego obowiązku posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej. Wybór odpowiedniej oferty oraz przestrzeganie wszelkich zasad zawartych w umowie pozwolą zachować spokój ducha i skoncentrować się na realizacji swoich celów zawodowych.